Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Solar Simulator Finland Oy, Keskiläntie 5 FI-20660 Littoinen, Y-tunnus: 1045853-3, solar@solarsimulator.com

2. Rekisteriasioita hoitaa

Hannu Suokivi, hannu.suokivi@solarsimulator.com

3. Rekisterin nimi

Asiakkuuksien hallintarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä toimeksiantojen toteuttamiseen ja rekisteröintiin. Asiakkuuksien hallintarekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu.

5. Rekisteriin kuuluvat vastuut, velvoitteet ja täysivaltaisuus

Rekisteriin kuuluminen ei velvoita asiakasta mihinkään. Asiakas vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään ja siellä käsitellään rekisteröidyistä seuraavia tietoja: nimi, työnantajayritys, asema tai tehtävä työnantajayrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä suunnitellut, toteutuneet ja perutut toimeksiannot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja hänen toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista. Rekisteriä päivitetään asiakkaalta ja toimeksiantojen eri vaiheissa saaduilla tiedoilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista rekistereistä kuten Kaupparekisteristä, maksullisista tai ilmaisista osoiterekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten ja fyysisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin tietosisältöön pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tarkastuspyynnön lähettäjä tulee tunnistaa.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.